Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují vztah mezi prodávajícím – Part2Print s.r.o. (prodávající) a jejím zákazníkem (kupujícím). Kupující je povinen seznámit se s Reklamačními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami před objednáním některého výrobku Part2Print s.r.o.

Prodávající

Part2Print s.r.o. sídlem V Lipkách 775/1, 15400, Praha – Slivenec, je právnická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku u městského soudu v Praze v oddílu C 246782, jako obchodní společnost zabývající se výrobou, instalací a oprav elektronických strojů a přístrojů.

Kupující

Konzument předá prodávajícímu všechna data potřebná k vyřízení objednávky nebo další data požadováná prodávajícím v kupní smlouvě.

Závazky mezi prodávajícím a kupujícím nespecifikované těmito VOP se pak řídí Občanským zákoníkem § 40/1964 a Obchodním zakoníkem § 513/1991

Zprostředkovatel – velkoobchodník předá prodávajícímu dokumenty souvisejícími s jeho podnikáním (Zápis v obchodním rejstříku, obchodní autorizaci, své číslo DPH) a je povinnen tato data pravidelně doplňovat.

Individuální smlouva s kupujícím nahrazuje VOP.

Kupující si je vědom, že koupením produktů nabízených prodávajícím nemá právo užívat jeho či jiných firem registrované značky, obchodní jména, loga nebo patenty pokud nebylo stanoveno zvláštní smlouvou.

II. Mlčenlivost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškerá osobní data jdou důvěrná a budou užita pouze ve smlouvě s prodávajícím a tato data nebudou publikována, či předána třetí osobě s výjimkou dat nutných pro doručení a placení objednaného zboží.

III. Návštěvní hodiny

E-shop je otevřen 24 hodin denně po sedm dní v týdnu s výjimkou několika hodin v měsíci potřebných pro údržbu.

IV. Ceník

Ceny uvedené v on-line e-shopu slouží jako stálý ceník. Ceny zboží závisí na předlohách zaslaných kupujícím a parametrech vybraných při vytváření objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv do předání výrobku změnit cenu zboží a to i po jejím uhrazení kupujícím. Kupující má potom právo změnu ceny odmítnout a odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu změny ceny prodávající zcela nahradí zaplacenou cenu kupujícímu.

V. Zpracování objednávek

Objednávka se zadá na on-line shopu a je zpracována automaticky. Doba na výrobu objednaného zboží závisí na parametrech objednávky vytvořených kupujícím. Tato lhůta je potom závazná pro prodávajícího. Lhůta se odvíjí od doby uhrazení celkové ceny kupujícím. Při nedodržení této lhůty o dobu delší než 3 pracovní dny je potom kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu nedodržení lhůty prodávající zcela nahradí zaplacenou cenu kupujícímu. Při nedodržení lhůty však prodávající neručí za jakékoliv jiné škody vzniklé kupujícímu. Při překročení lhůty o méně než 3 dny má kupující právo nárokovat slevu 30% z ceny objednávky.

VI. Odstoupení od smlouvy – pouze pro koncové uživatele, neplatí pro zprostředkovatele a partnery

V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen uhradit kupujícímu částku jak je určeno § 458 odstavec 1. Obchodního zákoníku – v praxi je to provedeno formou vyrovnání oproti prodávající ceně. Kupujícímu je pak vrácena prodejní cena.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy z následujících důvodů:

  • Zboží nebylo doručeno.
  • Dodané zboží neodpovídá objednávce a i přes e-mailové upozornění na adresu orders@part2print.eu náprava nebyla učiněna do 3 pracovních dnů.
  • Zboží bylo poškozeno a náprava nebyla nebyla udělána do 3 pracovních dnů po e-mailovém vzkazu na orders@part2print.eu.
  • Zboží neodpovídá avizované kvalitě i po upozornění na tento fakt emailem na orders@part2print.eu náprava nebyla učiněna do 5 pracovních dnů.
  • Zboží nebylo vyrobeno v objednané lhůtě a překročení této lhůty je delší než 3 pracovní dny.
  • Před dodáním avizovaná změna ceny není akceptovatelná kupujícím.

Jestliže podmínky pro odstoupení byly splněny, kupující má právo na náhradu. Náhrada bude splacena stejným způsobem jakým prodávající obdržel příslušnou částku od kupujícího.

VII. Záruka

Na dodané a odsouhlasené zboží se nevztahuje žádná záruka jelikož se jedná o zboží určené ke ke zničení v dalším procesu výroby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1. 2011 a nahrazují všechny předcházející podmínky a praxi. Prodávající má právo tyto změnit bez předcházejícího oznámaní.

Vydáno 1.1.2011

Tyto Obchodní podmínky jsou stanoveny v souladu se zákonem č.40/1964 sbírky Civilního zákoníku jak doplněno zákonem č. 136/2002 sbírky a zákonem č. 320/2002 sbírky, dále zákonem č. 634/1992.

Part2Print s.r.o. © All rights reserved
Made by Till6