NDA

Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití

kterou uzavřely dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Sb., občanský zákoník, v platném znění smluvní strany:

Part2Print s.r.o.

IČ: 04392574

DIČ: CZ04392574

Se sídlem U Krčské vodárny 1134/63, 140 00 Praha 4, Česká republika

fakturační adresa: V Lipkách 775/1, Slivenec, 154 00 Praha 5, Česká republika

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C 246782, jako obchodní společnost zabývající se výrobou, instalací a opravami elektronických strojů a přístrojů.

Kontaktní údaje: e-mail: info@part2print.com, telefon: +420 606 652 363 (Po – Pá, 10:00–18:00), web: part2print.cz

Zastoupena panem Ing. Petrem Šilhánkem

a

odběratel nebo zákazník, který si, nehledě na to jestli závazně nebo nezávazně, vyžádá služby firmy Part2Print s.r.o.
(dále společně jen jako „Smluvní strany“)

I.

 1. Účelem této Dohody je ochrana důvěrných informací smluvních stran, se kterými se Smluvní strany seznámí v rámci jednání o spolupráci a následné spolupráci, v jejímž rámci bude společnost Part2Print s.r.o. poskytovat odběrateli nebo zákazníkovi služby 3D tisku, prototypování aj., (dále též jako „vzájemná spolupráce“).
 2. Předmětem této Dohody je bližší vymezení důvěrných informaci Smluvních stran a převzetí závazku Smluvních stran zachovat o těchto důvěrných informacích mlčenlivost a nesdělit je ani neumožnit k nim přístup třetím osobám, nebo je nevyužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob, není-li v této Dohodě stanoveno jinak.
 3. Důvěrnými informacemi se rozumí:
  • Veškerá data poskytnutá oběma stranami, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení
  • Veškeré informace a podrobnosti o technologiích a průběhu výroby smluvních stran
  • Jakékoliv skutečnosti, které se smluvní strany dozví nebo si vzájemně zpřístupní
  • Sama existence těchto skutečností a vzájemné spolupráce smluvních stran
 4. Obchodní tajemství a Důvěrné informace ve smyslu § 1730 občanského zákoníku touto Smlouvou chráněné tvoří rovněž veškeré skutečnosti technické, ekonomické, právní a výrobní povahy v hmotné nebo nehmotné formě, které byly jednou ze Smluvních stran takto označeny a byly poskytnuty druhé smluvní straně. Smluvní strany mají zájem na jejich utajení a na odpovídajícím způsobu jejich ochrany. Obchodní tajemství a Důvěrné informace jsou dále společně označeny též jako „chráněné informace“.

II.

 1. Obě smluvní strany se zavazují, že veškeré skutečnosti spadající do oblasti obchodního tajemství a Důvěrné informace:
  • Nebudou dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně
  • Současně se zavazují, že zabezpečí, aby převzaté dokumenty a případné analýzy obsahující obchodní tajemství nebo Důvěrné informace byly řádně evidovány.
  • Smluvní strany se dále zavazují, že obchodní tajemství a Důvěrné informace nepoužijí v rozporu s jejich účelem ani účelem jejich poskytnutí pro své potřeby nebo ve prospěch třetích osob
  • Data zaslaná firmě Part2Print s.r.o. budou uchovávána na serverech po dobu maximálně 2 let.

Smluvní strany dále berou na vědomí, že pokud jedna smluvní strana vysloveně nevyjádří nesouhlas, můžou být produkty vyrobené dle zaslaných dat do Part2Print s.r.o. vystaveny v kamenné provozovně. Toto vystavení je pouze informativního charakteru a nemá informovat o parametrech a podrobnostech zakázky samotné.

 1. Obě Smluvní strany omezí počet zaměstnanců pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmou účinná opatření pro zamezení úniku informací.
 2. V případě, že jedna smluvní strana bude nezbytně potřebovat k zajištění některé činnosti třetí stranu, může jí předat informace, které jsou předmětem ochrany dle této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem druhé smluvní strany, a to za podmínky, že se třetí strana smluvně zaváže k jejich ochraně.
 3. Povinnost plnit ustanovení této Smlouvy se nevztahuje na chráněné informace, které:
  • mohou být zveřejněny bez porušení této Smlouvy;
  • byly písemným souhlasem druhé smluvní strany uvolněny od těchto omezení;
  • jsou veřejně dostupné nebo byly zveřejněny jinak, než porušením povinnosti jedné ze smluvních stran;
  • příjemce je zná zcela prokazatelně dříve, než je sdělí smluvní strana;
  • jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo věcně příslušným správním orgánem na základě zákona a jsou použity pouze k tomuto účelu.
 4. Poskytnutí informací spadajících do oblasti obchodního tajemství nebo Důvěrných informací nezakládá žádné právo na licenci, ochrannou známku, patent, právo užití nebo šíření autorského díla, ani jakékoliv jiné právo duševního nebo průmyslového vlastnictví. Veškeré informace dle této smlouvy zůstanou vlastnictvím poskytující Smluvní strany.
 5. Tyto závazky vstupují v platnost v momentu vyžádání si služeb odběratelem od strany Part2Print s.r.o.

III.

 1. Při porušení povinností týkajících se ochrany obchodního tajemství nebo Důvěrných informací podle této smlouvy má poškozená smluvní strana právo uplatnit u druhé Smluvní strany, která tyto povinnosti porušila, nárok na zaplacení náhrady škody.
 2. Výše pokuty je stanovena tak, aby uhradila vzniklé škody z úniku informací poškozené straně.
 3. Smluvní pokutu (náhradu škody), na kterou vznikne poškozené smluvní straně nárok dle této smlouvy, je druhá smluvní strana povinna uhradit do 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. Má se za to, že řádným doručením druhé Smluvní straně je osobní předání, zaslání prostřednictvím kurýrní služby s poskytnutím potvrzení doručení nebo ověřenou elektronickou zprávou na adresu příslušné smluvní strany.
 4. Doručování prostřednictvím držitele poštovní licence se rozumí, že zpráva je doručována poštovní zásilkou ve formě doporučeného dopisu na doručovací adresu Smluvní strany. Dnem doručení se rozumí den přijetí zásilky nebo také den odmítnutí přijetí zásilky. Dnem doručení se také rozumí třetí (3) den ode dne odevzdání zásilky k poštovní přepravě.
 5. Způsobí-li jedna smluvní strana druhé smluvní straně škodu porušením této smlouvy, odpovídá za ni dle obecných právních předpisů.

IV.

 1. Bude-li shledáno nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnosti ostatních ustanovení této Dohody.
 2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 3. Závazky stanovené touto smlouvou k ochraně skutečností tvořících obchodní tajemství a Důvěrné informace, které byly předány přede dnem ukončení účinnosti této smlouvy, platí i nadále po ukončení účinnosti této smlouvy, a to po dobu tří let ode dne ukončení účinnosti této smlouvy.
 4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy vyžadují písemný souhlas obou smluvních stran ve formě následně číslovaných dodatků.
 5. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy a vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky.

Tato dohoda vstupuje v platnost v momentě vyžádání služeb odběratelem u společnosti Part2Print s.r.o.

NDA

Byli jste spokojeni se článkem?